• کمک به گسترش بازار نرم افزار حسابداری هلو
      • افزایش خدمات قابل ارائه و ارزش افزوده شرکت های نرم افزاری به مشترکین
      • ارائه مسیری جهت گسترش همکاری با سایر شرکت ها