1
2
3
4
1

تخصص 5 ساله پشتیبانی فنی نرم افزار هلو

2
تخصص شبکه های محلی رایانه ای
3
تخصص حسابداری بازار کار
4
دانش طراحی سایت