فیش پرینت هلو

خصوصیات طراحی فاکتور هلو :

مخصوص محیط فاکتور تک فروشی نرم افزار هلو

برای عرض کاغذ 8 سانتی متر

برای هر کالا یا گروه های کالایی درصدی از تخفیف در نرم افزار درنظر گرفته میشود

در خروجی  چاپ فاکتور ، قیمت کالا و معادل ریالی تخفیف اعمال شده بر اساس درصد تعیینشده برای کالاها در ستون تخفیف برای مجموع تعدادی همان سطر محاسبه و  در ستون جمع کل بر حسب قیمت تخفیف خورده برای کل کالاهای آن ردیف نمایش داده می شود .

فیش پرینت هلو

فیش پرینت هلو