طراحی فاکتور فیش پرینت هلو

ویژگی های طراحی فاکتور هلو

با وارد کردن درصد تخفیف روی هر کالا ، گروه فرعی یا گروه اصلی

به طور خودکار فی واحد تخفیف خورده محاسبه میشود و جمع کل هر سطر بر اساس فی تخفیف خورده بر مبنای درصد مشخص شده محاسبه میشود

در انتهای هر سطر میزان تخفیف  بر کل کالا های آن سطر محاسبه میشود و به عبارتی مشتری میزان سود در هر سطر از فاکتور و خرید هر کالا را متوجه خواهد شد.

در انتهای فاکتور جهت مخاطب قرار دادن مشتری از میزان تخفیف یا سود از نام طرف حساب استفاده شده است

طرح فاکتور شامل دو فیلد متغیر است که کاربر بدون وارد شده به محیط طراحی و به سادگی از داخل نرم افزار قادر به تغییر آن خواهد بود.

کد کالا  تا 12 رقم قابل مشاهده در فاکتور چاپی میباشد

طراحی فاکتور فیش پرینت هلو

طراحی فاکتور فیش پرینت هلو