طرح مختص فاکتور تکفروشی نرم افزار هلو ( ویژه )

با تنظیم درصد های تخفیفی بر روی کالا ها ، مبلغ قیمت تخفیف خورده در فاکتور محاسبه و نمایش داده میشود

طراحی فاکتور تک فروشی هلو تخفیف درصدی طرح OFF