طراحی فیش پرینت هلو تخفیف درصدی

کارکرد این طراحی فاکتور

طراحی فاکتور فاکتور تکفروشی نرم افزار هلو میباشد. طرح مناسب کاربران فروشگاه هایی میباشد که  کالاهای خود را به قیمتی پایین تر از قیمت ثبت شده روی محصول میفروشند.  برای هر کالا یا گروه های کالایی درصدی از تخفیف مد نظر قرار میدهند و همزمان میخواهند در هر سطر از فاکتور مبلغ و درصد تخفیف اعمال شده بر کل کالا های همان ردیف مشخص گردد .

 

 

 

طراحی فیش پرینت هلو تخفیف درصدی

طراحی فیش پرینت هلو تخفیف درصدی